Frederick W. Gibb© Copyright 16th Infantry Regiment Historical Society